# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
فرزاد احمدی خطیر 9 279 9 7
وحید عابدینی 7 169 6 1
مسعود محمودی 10 339 11 0
عبدالواحد کمی 11 500 13 18
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
فرزاد احمدی خطیر 7 171 11 10
وحید عابدینی 6 127 20 26
مسعود محمودی 9 220 23 18
عبدالواحد کمی 8 342 23 27
Top